Nuorten työpajat säilytettävä lähipalveluna

21.12.2018

Nuorten työpajatoiminta on alle 29-vuotiaille suunnattua palvelua. Tavoitteena on henkilökohtaisen valmennuksen avulla saattaa koulutus loppuun, päästä koulutukseen tai töihin. Vuonna 2017 Pohjois-Savon ja - Karjalan alueella toimintaan osallistui yhteensä n. 1 100
nuorta. Heistä suurin osa oli toisen asteen opiskelijoita tai peruskoulunsa päättäneitä. Yleisimmin he olivat tulleet palvelun piiriin sosiaali- ja terveystoimen tai TE-toimiston kautta. Osa nuorista viipyy pajatoiminnassa lyhyen ajanjakson, osa aina 29-vuotiaaksi saakka.

Olen käynyt usein Varkauden nuorten työpajalla tutustuen nuoriin ja pajan toimintaan, ruohonjuuritasolla. Nuoret tarvitsevat apua mm. arjenhallinnassa, elämänrytmin löytämisessä, vuorovaikutustaitojen oppimisessa ja myös päihdekuntoutusta. Nuoren puolesta ei tehdä vaan hänet osallistetaan omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon ja suunnitteluun.

Kasvupalvelu-uudistuksen toteutuessa nuorten työpajatoimintaa uhkaa alueellinen keskittäminen tai palvelun loppuminen kokonaan. On nuorten etu, että työpajatoiminta säilyy
lähipalveluna. Kaikki nuoret eivät kykene hakemaan palvelua kauempaa tai käyttämään
sähköisiä palveluita. He tarvitsevat kasvokkain kohtaamista ja yksilöllistä ohjausta. Tosin ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on keskitettävä varhaisemmassa vaiheessa jo yläkouluun ja siirtymävaiheeseen toisen asteen opintoihin. Oikein ajoitetun tuen puute heijastuu tulevaisuudessa kasvavina sosiaali- ja terveystoimen kuluina.

(julkaistu Digi Karjalaisessa 17.12.18, Warkauden lehdessä 18.2.2018)