VAALITEEMANI

Usein meiltä kansanedustajaehdokkailta kysytään vaaliteemojamme. Mielestäni yhden asian tai yhden ryhmän etuja ajettaessa ei voida puhua kansanedustajan tehtävien hoitamisesta. Itse arvostan asioihin perehtymistä, erilaisten näkökulmien huomioonottamista sekä asiakokonaisuuksien hahmottamista. Joskus päätöksenteko vaatii kompromisseja, mutta sen ei pidä koskaan perustua ehdottomiin vaatimuksiin, uhkailuun tai painostukseen.

Nuorten koulutukseen ja hyvinvointiin on panostettava

Nuorten hyvinvointia on lisättävä. Nuorten laadukas koulutus ja nopeampi siirtyminen työelämään on mahdollistettava. Tasapuolinen koulutus ei saa olla kiinni varallisuudesta tai asuinalueesta. Erilaisia joustavia koulutuspolkuja on kehitettävä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä peruskoulun ja toisen asteen opintojen siirtymävaiheeseen.

Seniorikansalaisten sujuva arki ja toimeentulo on turvattava

Seniorikansalaisten itsenäisen elämän edistäminen ja toimintakyvyn ylläpitäminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ennaltaehkäisevästi ovat tulevaisuutemme kulmakiviä. Ikääntyneiden laadukkaasta hoivasta ja huolenpidosta on pidettävä huolta, silloin kun omat tai läheisen voimavarat eivät enää yksin riitä. Lisäksi meidän on huolehdittava senioreiden riittävästä toimeentulosta.

Vanhusten turvallisesta lääkehoidosta on huolehdittava

Ikäihmisten onnistunut lääkehoito on nähtävä osana vanhusten laadukasta hoitoa. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksia lääkehoidon vuosittaisista arvioinneista on noudatettava. Näin voimme lisätä vanhusten elämänlaatua ja toimintakykyä. Onnistunut lääkehoito on  turvallista, tehokasta ja tarkoituksenmukaista sekä tuo taloudellisia säästöjä niin lääkkeiden käyttäjille kuin myös yhteiskunnalla.  


Osallisuus on tärkeä osa suomalaista hyvinvointia

Osallisuuden edistäminen lisää terveyttä ja hyvinvointia. Lisäksi se torjuu köyhyyttä, ehkäisee syrjäytymistä ja vähentää eriarvoisuutta. Jokaisella on oltava mahdollisuus riittävään toimeentuloon, työhön ja koulutukseen. Tässä niin sosiaali- ja terveyspalveluilla kuin työllisyyspalveluilla on suuri merkitys. Osallisuuden edistämisessä myös eri järjestöillä ja yhdistyksillä on tärkeä rooli.


Pysytään kartalla, elinvoimaisina ja kehittyvinä

Itä-Suomen elinvoimaisuus on riippuvainen väestön määrän ja työllisyyden kehityksestä. Lähipalvelut, koulutusmahdollisuudet ja osaavan työvoiman saanti on turvattava. Erilaisia palvelumuotoja kehittämällä myös reuna-alueiden elinvoimaisuus voidaan säilyttää. Saavutettavuudella on tärkeä merkitys alueemme menestykselle. Pysytään kartalla !